9.5.1 Poškození DNA

Experimentální systém: UV B je karcinogen a pokud je absorbováno DNA, dojde k jejímu poškození. Změny v DNA indukované UV zářením zahrnují vytváření CPD (cyklobutan pirimidinový dimer) a 6-4 fotoproduktu (6-4P). Pokud opravné mechanismy selžou a dojde k poškození genetické integrity, je pravděpodobné, že se mutace bude přenášet i na následující generace dceřiné buňky. Tyto mutace jsou C-T a CC-TT většinou nazývány "UV B fingerprint". UV B rovněž způsobuje tvorbu ROS (reactive oxygen species). UV A není příliš absorbováno a na DNA nemá přímý vliv, ale může ji poškodit nepřímo přes absorpci UV A fotonu chromofory. Tím dojde k formaci reaktivních forem kyslíku nebo H2O2 a ke vzniku 8-OHDG (8-hydroxydeoxyguanosin). UV A záření typicky vede ke změnám mezi T-G nazývané "UV A fingerprint".

Vliv na člověka: Mutagenita UV A záření u lidí byla prokázána v několika studiích. Možnost nepřímého poškození DNA indukované UV A zářením může být významným faktorem pro výskyt melanomů, což dokazují studie u pacientů s melanomem, kteří byli geneticky vysoce citliví k oxidačnímu poškození. Experimenty na dobrovolnících, provedené během posledních let prokázaly, že solária způsobují typ DNA poškození spojený s fotokarcinogenezí lidských buněk (mutace p53 způsobené oxidačním stresem, podobné alterace p53 byly pozorovány u myší ozářených pouze UV zářením). Studie prokázaly, že „předopalování" v soláriích před létem nechrání proti sluncem indukovaným DNA poškozením.

 
 

powered by sirdik