Literatura

Monografie

 • ATTIX, H. A. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH 7 Co., 2004, 607 s., ISBN 13-978-0-471-01146-0.
 • Binarová, A. Radioterapie. Ostrava: FZS OU, 2010, 86 s., ISBN 978-80-7368-701-4.
 • Бутомо Н. В., Гребенюк, А. Н., Легеза, В. И. и др. Основы медицинской радиобиологии. Санкт-Петербург: Фолиант, 2004, 381 с., ISBN 5-93929-091-4.
 • Цыб, А. Ф., Будагов, Р., С., Замулаева, И. А. и др. Радиация и патология. Москва: Высшая школа, 2005, 341 с., ISBN 5-06-005520-5.
 • Давыдов, Б. И., Ушаков, Б. Н. Ядерный и радиоционный риск: человек, общество и окружающая среда. Санкт-Петербург: Фолиант, 2005, 234 с., ISBN 5-93929-134-1.
 • Ditrichová, D., Kolářová, H. Laserové záření v medicíně. Olomouc: VUP, 1996, 140 s., ISBN: 80-7067-608-6.
 • Dušek, J., Píšala, J. Jaderné zbraně. Praha: Computer press, 2006, 88 s., ISBN 80-251-0817-1.
 • Eichler, J. Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2007, 352 s., ISBN 978-80-246-1317-8.
 • Feltl, D., Cvek J. Klinická radiobiologie. 1. vyd. Praha: Tobiáš, 2008, 105 s., ISBN 9788073111038.
 • Filip, S., Mokrý, J., Hruška, I. Kmenové buňky. Praha: Galén, 2006, 223 s., ISBN 80-7262-401-6.
 • Fusek, J. et al. Biologický, chemický a jaderný terorismus. Hradec Králové: VLA JEP, 2003, 76 s., ISBN 80-85109-70-0.
 • Gerndt, J. Detektory ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1994, 164 s., ISBN 80-01-01229-8.
 • Гранов, А. М., Винокуров В. Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии. Санкт-Петербург: Фолиант, 2002, 350 с., ISBN 5-93929-038-8.
 • GUDKOV, I. M., VINICHUK, M. M. Radiobiology & Radioecology. Kiiv: Vydavnictvo „Feniks", 2006, 295 s., ISBN 966-651-374-9.
 • Hall, E. J.: Radiobiology for the Radiologist. Philadelphia: Lippincott, 2000, 546 s., ISBN 978-0-7817-4151-4.
 • Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000, 320 s., ISBN 80-214-1869-9.
 • Halperin, E. C., Perez, C. A., Brady, L. W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology . Amsterdam: Wolters Kluwer, 2004, 2368 s., ISBN-13: 978-0-7817-6369-1.
 • Ильин, Л. А., Кириллов, В. Ф., Коренков, И. П. Радиационная гигиена. Москва: Медицина, 1999, 380 с., ISBN 5-225-04412-3.
 • Ярмоненко, С. П., Вайнсон, А. А. Радиобиология человека и животных. Москва: Высшая школа, 2004, 549 с., ISBN 5-06-004265-0.
 • Joiner, M., van der Kogel, A. et al. Basic Clinical Radiobiology. London: Hodder Arnold, 2009, 375 s., ISBN 978-0-340-929-667.
 • Karu, T. Ten Lectures on Basic Science of Laser Phototherapy. Spjutvägen: Prima Books AB, 2007, 414 s., ISBN 978-91-976478-0-9.
 • Klener, V. et al. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Azin, 2000, 619 s., ISBN 80-238-3703-6.
 • Kolektiv autorů. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 1998, ISBN 80-02-01230-5.
 • Kotinský, P., Hejdová J. Dekontaminace (v požární ochraně). Ostrava: SPBI, 2003, 126 s., ISBN 80-86634-31-0.
 • Kuna, P. Chemická radioprotekce. Praha: Avicenum, 1985, 148 s., ISBN 08-078-85.
 • Kuna, P. et al. Vojenská radiobiologie. Hradec Králové: VLA JEP, 1991, 210 s., ISBN 80-85109-48-4
 • Kuna, P., Navrátil, L. et al. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005, 222 s., ISBN 80-86571-09-2.
 • Lepil, O. Fyzika pro gymnázia - Optika. Praha: Prometheus, 2002, 135 s., ISBN 9421080.
 • Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P. CBRN - jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007, 216 s., ISBN 978-80-7385-029-6.
 • Matoušek, J., Urban, I., Linhart, P. CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: SPBI, 2008, 232 s., ISBN 978-80-7385-048-7.
 • MIKA, O., POLÍVKA, L., SABOL, J. Zbraně hromadného ničení a ochrana proti nim. Praha: PAČR, 2009, 140 s., ISBN 978-80-7251-302-4.
 • Musílek, L., Šeda, J., Trousil, J. Dozimetrie ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1992, 282 s., ISBN 80-01-00812-6.
 • Navrátil, L. et al. Moderní fototerapie a laseroterapie. Praha: Manus, 2000, 224 s., ISBN 80-902318-3-7.
 • Navrátil, L., Kuna, P. et al. Neinvazivní laseroterapie. Praha: Manus, 1997, 148 s., ISBN: 80-902318-1-0.
 • Navrátil, L., Rosina, J. et al. Biofyzika v medicíně. Praha: Manus, 2003, 398 s., ISBN: 80-86571-03-3 .
 • Navrátil, L., Rosina, J. et al. Medicínská biofyzika. Praha: Grada Publishing, 2005, 524 s., ISBN 80-247-1152-4.
 • Nekula, J., Heřman, M., Vomáčka, J. et al. Radiologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 208 s., ISBN 80-244-0259-9.
 • Орадовская И. В. Иммунологический мониторинг катастрофы в Чернобыле. Отдаленный период (2001 - 2006 г. г.). Итоги многолетних наблюдений. Москва: Медицинская книга, 2007, 608 с., ISBN 978-5-86093-251-0.
 • Österreicher, J., Vávrová, J. Přednášky z radiobiologie. Praha: Manus, 2003, 108 s., ISBN 80-86571-01-7.
 • Petera, J. Moderní radioterapeutické metody. V. díl. Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998, 33 s., ISBN 80-7013-266-3.
 • Prouza, Z., Švec, J. Zásahy při radiační mimořádné události. Ostrava: SPBI, 2008, 125 s., ISBN 978-80-7385-046-3.
 • Раков, А. Л., Сосюкин, А. Е. и др. Военно-полевая терапия. Санкт-Петербург: Фолиант, 2003, 383 с., ISBN 5-93929-065-5.
 • SABOL, J., VLČEK, P. Radiační ochrana v radioterapii. Praha: ČVUT, 2011, 300 s., v tisku.
 • SABOL, J. Příručka dozimetrie a ochrany před zářením. Praha: ČVUT, 1995, 280 s.
 • SABOL, J., WENG, P. S. Introduction to Radiation Protection Dosimetry. Singapore: World Scientific Publishing Co., 1995, 300 s., ISBN 981-02-2116-9.
 • Shibata, Y., Yamashita, S., Watanabe, M. et al. Radiation and Humankind. Amsterdam: Elsevier, 2003, 308 s., ISBN 0-444-5144-30.
 • Singer, J. Dozimetrie ionizujícího záření. České Budějovice: ZSF JU, 2005, 67 s., ISBN 80-7040-712-2.
 • Spurný, V., Šlampa, P. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl. Základy radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999, 118 s., ISBN 80-7013-267-1.
 • Steel, G. Basic Clinical Radiobiology. Oxford: Hodder Arnold Publication, 2002, 280 s., ISBN 13:9780340807835.
 • Sugahara, T., Nikaido, O., Niwa, O. Radiation and Homeostasis. Amsterdam: Elsevier, 2002, 556 s., ISBN 0-444-50406-0.
 • Šeda, J. et al. Dozimetrie ionizujícího záření. Praha: SNTL, 1983, 120 s.
 • Šeda, J. Použití ionizačního záření v technice. Praha: ČVUT, 1973, 88 s.
 • ŠLAMPA, P., PETERA, J. Radiační onkologie. Praha: Galén, 2007, 457 s., ISBN-13: 978-80-7262-469-0.
 • ŠLAMPA, P. et al. Radiační onkologie v praxi. 2. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, 275 s., ISBN 978-80-86793-08-5.
 • Švec, J. Radioaktivita a ionizující záření. Ostrava: SPBI, 2005, 35 s., ISBN 80-86634-62-0.
 • TYKVA, R., SABOL, J. Low-Level Environmental Radioactivity - Sources and Evaluation. Lancaster (USA): Technomic Publishing Co., 1995, 330 s., ISBN 1-56676-189-1.
 • Tuner, J., Hode, L. The Laser Therapy Handbook. Spjutvägen: Prima Books AB, 2007, 591 s., ISBN 91-631-1345-7.
 • Yamashita, S., Shibata, Y., Hoshi, M. et al. Chernobyl: Message for the 21st Century. Amsterdam: Elsevier, 2002, 354 s., ISBN 0-444-50869-4.

Časopisy

 • Bartlett, D. T. Electronic Dosemeters: Use in personal dosimetry. Radiat. Prot. Dosim., 1993, vol. 47, no 1-4, s. 335-339.
 • Bolognese-Milsztajn, T., Ginjaume, M., Luszik-Bhadra, M. et al. Active personal dosemeters for individual monitoring and other new developments. Radiat. Prot. Dosim., 2004, vol. 112, no 1, s. 141-168.
 • BURKOŇ, P., PETÝREK, P., SPURNÝ, V. Radiosenzibilizační a radioprotektivní látky v léčbě nádorových onemocnění (se zaměřením na Amifostin). Klinická onkologie, 2002, vol. 15, no 5, s. 176-182.
 • Ettler, K., Lázníčková, P., Nožičková, M. Minimální erytémové dávky UV-B záření. Cs. Derm., 1997, vol. 72, no 2, s. 60-62.
 • Fiechtner, A., Boschung, M., Wernli, C. Present status of the personal neutron dosemeter based on direct ion storage. Radiat. Prot. Dosim., 2004. vol. 110, no 1-4, s. 213-217.
 • Fiechtner, A., Wernli, C., Kahilainen, J. A prototype personal neutron dosemeter based on an ion chamber and direct ion storage. Radiat. Prot. Dosim., 2001, vol. 96, no 1-3, s. 269-272.
 • Havránková, R., Koc, J., Tomášek, M. et al. Možnosti elektronické osobní dozimetrie na Jaderné elektrárně Temelín. Kontakt, 2005, vol. 7, no 3-4, s. 356-359.
 • Chau, Q., Bruguier, P. Feasibility study of extremity dosemeter based on polyallyldiglycolcarbonate (CR-39) for neutron exposure. Radiat. Prot. Dosim., 2007, vol. 126, no 1-4, s. 528-531.
 • Jurochová, B., Zelenka, Z. Zkušenosti z provozu elektronické osobní dozimetrie v kontrolovaném pásmu Jaderné elektrárny Dukovany. Bezpečnost jaderné energie, 2004, vol. 15, no 7-8, s. 234-236.
 • Kahilainen, J. The direct ion storage dosemeter. Radiat. Prot. Dosim., 1996, vol. 66, no 4, s. 459-462.
 • Kiuru, A., Kahilainen, J., Hyvönen, H. et al. Comparison between direct ion storage and thermoluminescence dosimetry individual monitoring systems, and internet reporting. Radiat. Prot. Dosim., 2001, vol. 96, no 1-3, s. 231-233.
 • Kosunen, A., Vartiainen, E., Hyvönen, H. et al. Testing of a TLD and a direct ion storage (DIS) dosemeter for use as a personal dosemeter. Radiat. Prot. Dosim., 1996, vol. 66, no 1, s. 29-32.
 • KUNA, P., NAVRÁTIL, L., DOSTÁL, M. Příspěvek k historii radiobiologie v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Kontakt, 2008, vol. 10, no 1, s. 214-225.
 • KUNA, P. Možnosti chemické radioprotekce v případě neutronového ozáření organismu. Voj. zdrav. listy, 1978, vol. 47, no 6, s. 237-244.
 • Léonard, A., Rueff, J., Gerber, G. B. et al. Usefulness and limits of biological dosimetry based on cytogenetic methods. Rad. Prot. Dosim., 2005, vol. 115, no 1-4, s. 448-454.
 • Luszik-Bhadra M. Electronic personal dosemeters: the solution to problems of individual monitoring in mixed neutron/photon fields? Rad. Prot. Dosim., 2004, vol. 110, no 1-4, s. 747-752.
 • Luszik-Bhadra, M., Bartlett, D., Boschung, M. et al. Electronic neutron personal dosemeters: their performance in mixed radiation fields in nuclear power plants. Rad. Prot. Dosim., 2006, vol., 120, no 1-4, s. 378-382.
 • Marshall, T. O., Bartlett, D. T., Burgess, P. H. et al. Electronic personal dosemeters. Rad. Prot. Dosim., 1990, vol. 34, no 1, s. 93-97.
 • Pejchal, J., Österreicher, J., Zárybnická, L. et al. Biodozimetrické postupy. Voj. zdrav. listy, 2010, vol. 74, no 2, s. 64-70.
 • Rostová, J. et al. Vybrané akutní účinky UV záření na organismus. Voj. zdrav. listy, 2006, vol. 75, no 1, s. 17-24.
 • Schultze, J., Rosenstock, W., Kronholtz, H. L. Measurements of fast neutrons by bubble detectors. Rad. Prot. Dosim., 1992, vol. 44, no 1, s. 351-354.

 

Internetové odkazy

 

Sborníky a další zdroje

 • BUČINA, I., DVOŘÁK, Z., MALÁTOVÁ, I. et al. Radionuklidy z černobylské havárie v půdě na území ČSSR: jejich původ, depozice a distribuce. In: Některé výsledky monitorování následků černobylské havárie v ČSSR. Praha: Československá komise pro atomovou energii. Ústřední informační středisko pro jaderný program, 1988, 65 s.
 • Česká státní norma: ČSN EN 60825-1.
 • DOSTÁL, M., MENCL, J. Radioprotektivní a akutně toxické účinky cystaminu, 5-methoxytryptaminu a jejich kombinací u myší. Sborn. vědeckých prací. Hradec Králové: VLVDÚ JEP, 1971, 53, s . 171-190.
 • KOLEKTIV AUTORŮ: 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany, 1996, 80 s.
 • KOLEKTIV AUTORŮ: Zpráva o radiační situaci na území ČSSR po havárii jaderné elektrárny Černobyl, 1. vyd. Praha: Institut hygieny a epidemiologie, 1987, 168 s.
 • KUNA, P., NAVRÁTIL, L., SINGER, J. Amifostine (WR-2721) as a Radioprotector

  for the Emergency Workers. In: Current Problems of Radiation Research, Proc. of the 35th Annual Meet. of the Europ. Radiat. Res. Soc. Ed. Grodzinsky D. & Dmitriev A. Kyiv: 2006, s. 211 - 223, ISBN 966-306-128-4.

 • Медицинские аспекты аварии на Чернобыльской атомной електростанции. ( сборник докладов международной конференции в Киеве 11го - 13го мая 1988 г.). Киев: Здоровья, 1988, 232 s., ISBN 5-311-00575-0.
 • Practical radiation technical manual. Individual monitoring. Vienna: IAEA, 2004.
 • Provozní předpis pro obsluhu elektronických dozimetrů, 0 TS 603, interní dokument, ČEZ, a.s., 2003.
 • Publikace ICRP 103. Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany 2007, Praha: SÚJB, vol. 37, no 2-4, 2007.
 • International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Standards No. 115, Vienna: IAEA, 1996.
 • Směrnice Rady 96/29/Euratom z 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření.
 • Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření Úřední věstník L 159, 29/06/1996 S. 0001 - 0114 (zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 05 Svazek 02 S. 291 - 404).
 • Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, Úřední věstník L 346, 31/12/2003 S. 0057 - 0064 (zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 15 Svazek 07 S. 694 - 701).
 • Sources and effects of ionizing radiation, UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with scientific annexes, vol. I., 2000, 658 s.
 • Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
 • Vyhláška č. 146/1997 Sb. , stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.
 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
 
 

powered by sirdik