3. - ZÁKLADY BIODOZIMETRIE

I když se dávky ionizujícího záření obvykle stanovují fyzikálními nebo chemickými prostředky, jako jsou ionizační komory nebo filmové dozimetry, nastávají někdy situace, při kterých dojde k radiační expozici nebo je podezření na radiační expozici, aniž by byly takové prostředky použity. Například po  katastrofě v Černobylu nebyla většina osob zúčastněných na odstraňování jejich následků - celkem 800 000 - vybavena žádným osobním dozimetrem prostě proto, že nebyl dostatek ionizačních komor a filmových dozimetrů k dispozici. V případě události v Goianii, kde bylo exponováno záření více než 200 lidí následkem nesprávné likvidace radioterapeutického zdroje, nebyla provedena žádná fyzikální či chemická dozimetrie, protože nikdo takovou expozici neočekával. Některé méně význačné případy radiační expozice postihly osoby, které měly nosit osobní dozimetry, avšak z různých důvodů je v daném čase neměly. Když fyzikální a chemická dozimetrie chybí, existuje dosud možnost retrospektivního určení dávky, které stanovuje změny určitých biologických parametrů a využívá je k odvození odhadu dávky. Tento postup se nazývá biodozimetrie.

Existují různé biologické parametry, které byly použity pro rekonstrukci dávek: změny krevního obrazu, výskyt chromozomových aberací nebo mikrojader v krvinkách a další indikátory genetického poškození. Když je hodnocen takový parametr, lze jej použít k odvození odhadu dávek pouze, pokud je známa dávková závislost, stejně tak jako závislost na době po expozici. Jinými slovy, pokud byla metoda  kalibrována. To je samo o sobě klíčovým problémem.

 
 

powered by sirdik