Autorský kolektiv

Freitinger Skalická Zuzana, Mgr.

Freitinger Skalická Zuzana, Mgr. vystudovala bakalářský obor Radiologický asistent na ZSF JU a pokračovala v navazujícím magisterském oboru Krizová radiobiologie a toxikologie na téže fakultě. Pracuje jako odborná asistentka na katedře radiologie a toxikologie ZSF JU. Podílí se na praktické výuce předmětů zaměřených na zobrazovací postupy v radiologii a mechanismy účinků ionizujícího a neionizujícího záření. Od 1. 9. 2006 studuje doktorský studijní program Vojenská radiobiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Byla hlavní řešitelkou 3 interních grantů ZSF JU a spoluřešitelkou řady dalších projektů (IGA, MŠMT). 

Halaška Jiří, Ing., Ph.D.

 

Halaška Jiří, Ing., Ph.D. působí na FBMI ČVUT jako odborný asistent se zaměřením na problematiku ochrany obyvatelstva. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Titul Ph.D. obhájil na Univerzitě obrany v Brně. Má rozsáhlé zkušenosti v problematice ochrany obyvatelstva a řešení mimořádných události, strategického rozvoje, operačního managementu a logistice. Podílel se na přípravě řady materiálů pro státní instituce, je autorem nebo spoluautorem 25 odborných článků, byl členem vědecké rady Univerzity obrany v Brně.

Havránková Renata, Mgr., Ph.D.

 

Havránková Renata, Mgr., Ph.D. od roku 2001 pracuje jako odborná asistentka na katedře radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2006 je zástupcem vedoucího katedry radiologie a toxikologie. Přednáší v rámci předmětů zaměřených na radiobiologii a radiační ochranu. V roce 2008 ukončila postgraduální studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové v oboru Vojenská radiobiologie. Dosud se podílela na napsání 2 učebnic, 20 odborných článků, pravidelně se aktivně účastní mezinárodních i domácích konferencí. Byla hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou 8 výzkumných projektů v rámci FRVŠ, MŠMT, IGA a GA ZSF.

Kubeš Jiří, MUDr., Ph.D.

 

Kubeš Jiří, MUDr., Ph.D. je vedoucím lékařem radioterapeutického komplexu Ústavu radiační onkologie FN Bulovka, odborným asistentem katedry lékařským a humanitních oborů FBMI ČVUT a odborným asistentem katedry radiační onkologie IPVZ Praha. V roce 2007 ukončil postgraduální studium v oboru lékařská biofyzika. Je členem výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky a členem České onkologické společnosti, European Society for Therapeutic Radiology and Oncology a European Society for Hyperthermic Oncology. Dosud byl spoluřešitelem 2 grantových projektů.

Navrátil Leoš, prof. MUDr., CSc.

 

Navrátil Leoš, prof. MUDr., CSc. (docent radiobiologie a profesor v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva) je od roku 2008 vedoucím katedry lékařských a humanitních oborů FBMI ČVUT. V létech 2001 až 2010 byl proděkanem pro vědu a výzkum Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a vedoucím její katedry radiologie a toxikologie. Dosud byl či je odpovědným řešitelem či spoluřešitelem více než dvaceti státních výzkumných úkolů či úkolů anotovaných v rámci grantové agentury FRVŠ, IGA nebo GA UK, spoluautorem či hlavní editorem 11 monografií či učebnic, autor či spoluautor řady odborných sdělení v domácím (70) či zahraničním tisku (25), na mezinárodních (cca 40) i národních odborných konferencích (cca 100).

Navrátil Václav, Bc.

 

Navrátil Václav, Bc. je absolventem bakalářského studijního programu Výpočetní technika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v současné době studuje magisterský studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví na FBMI ČVUT. Má zkušenosti se zpracováním odborného materiálu, opakovaně přednášel na zahraničních konferencích. Dosud byl autorem či spoluautorem 10 sdělení v zahraničním tisku a jako spoluřešitel se podílel či podílí na 3 výzkumných projektech.

Sabol Jozef, doc. Ing., DrSc.

 

Sabol Jozef, doc. Ing., DrSc. se ve svém odborném zaměření zabývá problematikou radiační ochrany, měřením a monitorováním ionizujícího záření, aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. V dané oblasti přednáší i na FBMI ČVUT. Ve své odborné praxi působil na FJFI ČVUT v pozicích odborného asistenta a docenta, poté jako hostující profesor v oblasti radiační ochrany na Department of Nuclear Sciences, National Tsing Hue University, Hsinchu, Taiwan a řadu let jako expert v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Publikoval 9 monografií, knih a učebních textů (z toho dvě knižní publikace v angličtině vydané v zahraničí), na 200 článků v odborných časopisech nebo sbornících z konferencí a je nositelem 21 patentů a autorských osvědčení. Podílel se na řešení 15 výzkumných úkolů (z toho v 10 případech jako hlavní řešitel, dva úkoly měly mezinárodní charakter).

Sirový Ladislav, Bc.

 

Sirový Ladislav, Bc. je absolventem bakalářského studijního programu Výpočetní technika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v současné době studuje magisterský studijní obor Civilní nouzová připravenost na JČU v Českých Budějovicích. Má zkušenosti se zpracováním odborného materiálu. Podílel či podílí se na několika výzkumných projektech.

Zölzer Friedo, doc. Dr., Ph.D.

 

Zölzer Friedo, doc. Dr., Ph.D. je od 1. září 2010 vedoucím katedry radiologie a toxikologie ZSF JU (do této doby byl zástupcem vedoucího). Do roku 2006 byl docentem na katedře medicínské radiobiologie Essenské univerzity v Německu, kde je stále ještě externím členem. 1986 - 1987 strávil jeden rok jako hostující vědec v Ústavu cytologie Akademie věd v Sankt Peterburgu (tehdejším Leningradě). Má více než pětadvacetiletou zkušenost v oblasti experimentální radiobiologie, účastnil se mnoha výzkumných úkol podporovaných například Německou grantovou agenturou (DFG). Výsledky jeho práce byly publikovány v 35 článcích v časopisech s IF, v 15 dalších článcích a asi 80 příspěvcích na vědeckých konferencích.

 
 

powered by sirdik