7.7.1 Ochrana pracovníků

Ozáření pracovníků neboli profesní ozáření zahrnuje jakékoli ozáření při práci kromě ozáření z přírodního pozadí a ozáření způsobeného zdroji, jež nemají přímý vztah k vykonávané práci a jež se nenacházejí v objektu pracoviště. Například ozáření obsluhy radioterapeutických ozařovačů nebo horníků při těžbě surovin se považují za profesní ozáření.

Na druhé straně mezi profesní ozáření nepatří ozáření pacientů. V zásadě jedna osoba může během dne být vystavěna působení záření jako jednotlivec z řad obyvatelstva (doma, cestou do práce, v restauraci, v čekárně radiodiagnostického oddělení atd.), jako pracovník (přichází-li se zdroji záření v rámci své profese) a nakonec i jako pacient (pokud si z práce odskočí do zdravotnického zařízení např. na rentgenový snímek plic).

Také osoby na jiných pracovištích, kde se vyskytují vyšší koncentrace radonu, spadají do skupiny profesního ozáření. Podle ICRP sem dále patří:

a) pracovníci, jež přicházejí do styku s materiály, které nejsou sice normálně považovány za radioaktivní, ale které obsahují významné stopy přírodních radionuklidů;

b) personál výškových letadel; a také

c) účastníci kosmických letů.

Dávkové limity se nevztahují k nehodovým situacím, kde informovaný exponovaný jedinec je zapojen jako dobrovolník do život zachraňující akce nebo se pokouší o odvrácení katastrofické situace. Pro informované dobrovolníky podstupující naléhavou záchrannou operaci mohou být normální dávková omezení zmírněna. Zachránci provádějící vyprošťovací a obnovné práce v pozdější fázi nehodových situací se mají však pokládat za profesionálně ozařované pracovníky, mají být chráněni podle normálních zásad radiační ochrany pracovníků a jejich ozáření by neměla překračovat dávkové limity doporučené pro pracovníky.

V mimořádných situacích se obvykle nemůžeme řídit požadavky radiační ochrany pro normální, tj. plánované situace. Při likvidaci nehod nebo havárií se připouští úroveň ozáření, která převyšuje běžné dávkové limity pro pracovníky (obr. 35).

 

Doporučované úrovně pro omezení ozáření v případě mimořádných situací

Obr. 35. Doporučované úrovně pro omezení ozáření v případě mimořádných situací

 
 

powered by sirdik