7.10 Klíčová literatura
 • KLENER, V. et al. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Azin, 2000, 619 s., ISBN 80-238-3703-6.
 • NAVRÁTIL, L., ROSINA, J. et al. Medicínská biofyzika. Praha: Grada Publishing, 2005, 524 s., ISBN 80-247-1152-4.
 • PETROVÁ, K. et al. Radiační ochrana. Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření. Část I. - zevní ozáření [online]. 2008 [cit. 2007-02-05]. Dostupné z: http://www.sujb.cz/docs/28-dozimetrie_zevni_2007.pdf.
 • Publikace ICRP 103. Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany 2007. Vol. 37, Nos. 2-4, 2007
 • SABOL, J., VLČEK, P. Radiační ochrana v radioterapii. Praha: ČVUT, 2011, 300 s., v tisku.
 • SABOL, J. Příručka dozimetrie a ochrany před zářením. Praha: ČVUT, 1995, 280 s.
 • SABOL, J., WENG, P. S. Introduction to Radiation Protection Dosimetry. Singapore: World Scientific Publishing Co., 1995, 300 s., ISBN 981-02-2116-9.
 • Směrnice Rady 96/29/Euratom z 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření.
 • Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření Úřední věstník L 159, 29/06/1996 S. 0001 - 0114 (zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 05 Svazek 02 S. 291 - 404).
 • Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů, Úřední věstník L 346, 31/12/2003 S. 0057 - 0064 (zvláštní vydání v českém jazyce Kapitola 15 Svazek 07 S. 694 - 701).
 • Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
 • Vyhláška č. 146/1997 Sb. , stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.
 • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
 
 

powered by sirdik