7.4 Veličiny a jednotky

Veličiny a jednotky v oblasti ionizujícího záření představují důležitý nástroj pro kvantifikaci záření, a to jak pokud jde o jejich biologické účinky, tak i co se týká jeho měření a monitorování, které v radiační ochraně mají zásadní význam. Zde je účelné rozlišovat mezi dozimetrickými veličinami, které mají čistě fyzikální povahu, a veličinami, které byly zavedeny pro potřeby radiační ochrany.

Veličiny radiační ochrany jsou obvykle definovány jako součin fyzikální (dozimetrické) veličiny a veličin (váhových faktorů), které zohledňují biologickou odezvu živé tkáně nebo orgánu. Tyto převodní faktory svým způsobem převádějí dozimetrické veličiny fyzikálního charakteru na veličiny, jejichž podstata je vlastně bio-fyzikální, neboť umožňují kvantifikovat určité biologické účinky na základě zohlednění všech nejdůležitějších relevantních vlastností ionizujícího záření, jako je druh a energie záření, způsob ozáření a radiosenzivitu nejvýznamnějších tkání a orgánů, které se pro tyto účely uvažují.

 
 

powered by sirdik