7.6.3 Normální situace

Každá aplikace ionizujícího záření nebo radionuklidů a také jakékoli jaderné technologie se plánují a provozují v souladu s platnými přepisy a požadavky, jejichž plnění je zárukou dodržení příslušných úrovní ozáření, které jsou stanovené tak nízko, že riziko je dostatečně malé a akceptovatelné. Toto malé riziko převažuje nad nespornými výhodami, které aplikace radiační a jaderné techniky přinášejí. V normálních, tj. plánovaných, podmínkách je ozáření, a stejně tak další parametry spojené s využívaním ionizujícího záření, důsledně monitorováno a měřeno s cílem zajistit ochranu pracovníků, obyvatel i pacientů v souladu s příslušnými požadavky.

Jakékoli významné odchylky od předpokládaných radiačních úrovní nebo koncentrací radionuklidů jsou analyzovány a na základě výsledků šetření jsou přijatá potřebná nápravná opatření. Systém zajištění adekvátní radiační ochrany se také opírá o kontrolu kvality všech relevantních monitorů, přístrojů zdrojů i ochranných pomůcek.

Na pracovištích produkujících radioaktivní odpady jsou zavedena opatření na monitorování tohoto odpadu, jeho sběru, třídění, dočasného uskladnění a následné přepravě na odpovídající uložiště. Ukládání radioaktivních odpadů je konečným krokem v dlouhé posloupnosti pečlivě kontrolovaných činností. Smyslem všech těchto aktivit je ochrana člověka a životního prostředí. Cílem je radioaktivní odpady izolovat od životního prostředí na dostatečně dlouhou dobu.

Specifické požadavky jsou kladeny i na bezpečnou přepravu radioaktivních látek v souladu s platnými předpisy ČR, které jsou v zásadě konzistentní s příslušnými mezinárodními směrnicemi nebo doporučeními.

Pokud se při práci se zdroji ionizujícího záření respektují všechny relevantní předpisy a nedojde-li vlivem vady materiálu nebo narušení funkce zařízení, případně selhání obsluhy, nebo k jiné mimořádné situaci včetně např. i teroristického aktu, je průměrné ozáření pracovníků, a stejně tak obyvatel, hluboko pod limitními úrovněmi.

 
 

powered by sirdik