7.3.1 Vlastnosti

U ionizujícího záření rozeznáváme jeho dva druhy, a to přímo ionizující záření a nepřímo ionizující záření. Mezi přímo ionizující záření řadíme nabité částice, zatímco nepřímo ionizující záření zahrnuje fotony a neutrální částice (obr. 2).

Hlavní rozdíl mezi přímo ionizujícím a nepřímo ionizujícím zářením je ve způsobu, jakým je jejich energie v dané látce deponována. V prvním případě se jedná o bezprostřední absorpci nabitých částic v prostředí, kterým se pohybují, zatímco v případě nepřímo ionizujícího záření se primární energie tohoto záření nejdříve vynaloží na produkci nabitých částic, jejichž energie je potom v uvažované látce absorbována.

 

Dva druhy ionizujícího záření

Obr. 2. Dva druhy ionizujícího záření

 
 

powered by sirdik