8.5 Ultrafialové záření

Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo ve spektrální oblasti λ = 100 - 400 nm.

UV záření můžeme rozdělit podle biologických účinků do tří skupin:

Dlouhovlnné UV A záření (λ = 315-400 nm)

Tvoří 4 % z paprsků, které dopadají na zemský povrch. Způsobuje vznik erytému a pigmentaci kůže. Oproti UV B proniká do hlubších vrstev kůže. Používá se mimo jiné v soláriích. Toto pásmo muže být ještě členěno: UV A - I (λ = 340-400 nm), UV A - II (λ = 320-340 nm).

Středněvlnné UV B záření (λ = 280-315 nm)

Je považováno za biologicky nejvýznamnější, působí erytém, vznik pigmentace kůže a také se podílí na vzniku různých typů kožních nádorů. V terestrálním záření tvoří necelé 1 %. Stejně jako UV A je využíváno k fototerapii.

Krátkovlnné UV C záření (λ < 280)

Je někdy nazýváno germicidním, užívá se k dezinfekci operačních sálů apod.. Oproti ostatním pásmům má nejvyšší energii. Na zemský povrch se nedostává, protože je filtrováno ozonovou vrstvou. Jeho podíl na karcinogenezi je minimální.

Hlavní oblasti využití germicidních lamp

Zdravotnictví - desinfekce operačních sálů, JIP, infekčních oddělení, transfúzních stanic, lékáren, kojeneckých prostor, ambulancí, zubních ordinací, čekáren, domovů důchodců, stacionářů, pokojů nemocných, tuberkulózních poraden, laboratoří, patologických pracovišť atd. Rozhodujícím kritériem pro účinnost UV záření je stanovení minimální dávky aplikované při daném provozním stavu na desinfikované medium. Dávka se definuje jako součin intenzity záření a doby ozáření a udává se v mJ/cm2. K desinfekci dle druhu media se vyžaduje minimální dávka 30 mJ/cm2.

Při užívání germicidních lamp je nezbytné dodržování pravidel bezpečné manipulace z důvodu možného poškození očí nebo kůže při jejich přímém kontaktu s UV C zářením. Může dojít k silnému zánětu spojivek a zarudnutí pokožky. Jako ochrana slouží skleněné brýle s čistým sklem a gumové rukavice. Děti by neměly do styku s UV C zářením vůbec přijít.

Z tohoto důvodu byly vyvinuty germicidní lampy s nepřímým zářením, které naprosto eliminují případné rizikové zdravotní potíže. Jejich funkce jsou popsány v části druhy germicidních lamp.

 
 

powered by sirdik