1.1 Úvod

Elektromagnetické záření je vyzařování a šíření energie ve formě periodických vln, které se mohou šířit i ve vakuu. Vzniká například při urychlování nabité elementární částice a spočívá v periodických změnách elektrického a magnetického pole. Existují různé druhy elektromagnetického záření, lišící se vzájemně vlnovou délkou. Největší vlnovou délku, a tudíž nejmenší frekvenci i energii mají dlouhé rádiové vlny. Za rádiovými vlnami následují mikrovlny, infračervené světlo, viditelné světlo, po něm ultrafialové a rentgenové záření a největší frekvenci a energii má záření gama. Této řadě různých typů elektromagnetického vlnění se říká  elektromagnetické spektrum.

Téměř všechny informace o vesmíru a jeho objektech byly získány studiem elektromagnetického záření, které k nám přichází z nebeských těles.

 

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum.

 
 

powered by sirdik