1.7 Klíčová literatura
 • LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia – Optika. Praha: Prometheus, 2002, 135 s., ISBN 9421080.
 • HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fyzika. Brno: VUTIUM, 2000, 320 s., ISBN 80-214-1869-9.
 • KLENER, V. et al. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Azin, 2000, 619 s., ISBN 80-238-3703-6.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 1998, ISBN 80-02-01230-5.
 • MUSÍLEK, L., ŠEDA, J., TROUSIL, J. Dozimetrie ionizujícího záření. Praha: ČVUT, 1992, 282 s., ISBN 80-01-00812-6.
 • NAVRÁTIL, L., ROSINA, J. et al. Medicínská biofyzika. Praha: Grada Publishing, 2005, 524 s., ISBN 80-247-1152-4.
 • PETROVÁ, K. et al. Radiační ochrana. Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření. Část I. - zevní ozáření [online]. 2008 [cit. 2007-02-05]. Dostupné z: http://www.sujb.cz/docs/28-dozimetrie_zevni_2007.pdf.
 • PROUZA, Z., ŠVEC, J. Zásahy při radiační mimořádné události. Ostrava: SPBI, 2008, 125 s., ISBN 978-80-7385-046-3.
 • Publikace ICRP 103. Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany 2007, vol. 37, no 2-4, 2007.
 • ŠEDA, J. et al. Dozimetrie ionizujícího záření. Praha: SNTL, 120 s., 1983.
 • ŠVEC, J. Radioaktivita a ionizující záření. Ostrava: SPBI, 2005, 35 s., ISBN 80-86634-62-0.
 • ULMANN, V. Jaderná fyzika, ionizující záření, radiologie [online]. 2010 [cit. 2010-07-25]. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/.
 
 

powered by sirdik