8.1 Úvod

Termínem neionizující záření se v dokumentech určených k ochraně zdraví zpravidla označují kromě vlastního elektromagnetického záření s frekvencí do 1,7.1015 Hz i statická a nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole. Elektromagnetické záření s frekvencí vyšší než 1,7.1015 Hz patří k záření ionizujícímu, schopnému oddělit od elektricky neutrálního atomu elektron. I když všechny elektromagnetické jevy mají stejnou fyzikální podstatu, jejich působení na živou tkáň je velmi rozdílné podle toho, jakou mají frekvenci, jinými slovy, jak rychle se jejich elektrické a magnetické pole mění v čase. Stejně podstatně se liší i rizika, spojená s expozicí člověka elektromagnetickými poli různých frekvencí.

 

 

Spektrum elektromagnetického záření

Spektrum elektromagnetického záření

 
 

powered by sirdik