8.4 Fotodynamická terapie – PDT

Fotodynamická terapie (PDT) je vedle chemoterapie, radioterapie a imunoterapie jednou z možností léčby nádorového onemocnění. Je to druh fotochemoterapie, který kromě světla a aplikované látky - fotosensitizátoru, vyžaduje také přítomnost kyslíku. PDT je založena na principu selektivní akumulace fotosensibilizující látky v nádoru a následném ozáření tumoru světelnou energií vhodné vlnové délky. Vlivem absorpce světla dochází ve fotosensitizátoru ke vzniku excitovaných stavů, které v zásadě podléhají dvěma typům deaktivačních reakcí. Buď excitovaná forma fotosensitizátoru reaguje přímo se substrátem za vzniku volných radikálů substrátu nebo dochází k transferu energie z fotosensitizátoru na kyslík a ke vzniku vysoce reaktivní singletové formy kyslíku. Volné radikály, zvláště pak radikály lipidických složek buněčných membrán, jsou příčinou destrukce nádoru. Výsledným terapeutickým efektem je nekróza, současně s apoptózou nádorových buněk.

 

Účinek fotodynamické terapie na extracelulární matrix

Účinek fotodynamické terapie na extracelulární matrix

 

Nejvýznamnější uplatnění nalézá fotodynamická terapie při léčbě různých druhů tumorů, a to jak maligních (zhoubných) tak benigních (nezhoubných). Nejčastěji se zatím jedná o léčbu paliativní nebo doplňkovou léčbu léčby jiného druhu (většinou chirurgického zásahu). Největším omezením fotodynamické terapie je průchod aktivizujícího světla nejvýše 1 cm do hloubky tkáně. Přesto byla s úspěchem použita pro léčbu nádorů žaludku, tlustého střeva, hlavy a krku, ústní a nosních dutin, hrtanu, hltanu, jícnu, plic, močového měchýře, jater, prsu, genitálií i mozku. Nejčastěji se ovšem používá pro léčbu nejrůznějších kožních tumorů a lézí; za všechny zmiňme např. aktinickou keratózu, basaliom či T-lymfom. V kožním lékařství se používá také k léčbě lupénky, bradavic, nebo v estetické medicíně k vyhlazení jizev po akné či vrásek, kdy aktivuje fibroblasty k novotvorbě kolagenu. Využití nachází metoda také při léčbě senilní degenerace makuly (AMD).

 

Schéma fotodynamické terapie

Schéma fotodynamické terapie

 

Velmi nadějnou aplikací je čištění kostní dřeně od leukemických buněk, kdy se pacientovi odebere kostní dřeň, vyčistí se metodou fotodynamické terapie a jako autologní štěp vrátí zpět pacientovi.

 

Fotodynamická terapie nádoru

Fotodynamická terapie nádoru

 
 

powered by sirdik