3.2.3 Urychlená kondenzace chromozomů - Premature chromosome condensation (PCC)

Analýza chromozomových aberací jakéhokoliv typu během metafáze předpokládá, že jsou buňky schopny dosáhnout tohoto stádia. Ozářené buňky mohou být zejména při vyšších dávkách poškozeny tak závažným způsobem, že se ani v přítomnosti mitogenu nesnaží dosáhnout mitózy. Urychlená kondenzace chromozomů předchází tomuto problému tím, že nutí chromozomy k dosažení mikroskopicky viditelného stavu, i když jsou dosud v interfázi. Je to možné po fúzi lymfocytů s dělícími se ovariálními buňkami čínského křečka, vlivem jejichž mitotických faktorů dojde ke kondenzaci chromozomů. V tomto případě není chromatin tak hustě uspořádán jako během normální mitózy, avšak lze identifikovat chromozomální fragmenty. Protože se kondenzace obvykle indukuje zhruba 1 h po ozáření, není zde tolik viditelných dicentrických chromozomů a kroužků nebo translokací, avšak vyskytují se spíše chromozomální fragmenty, tj. neopravené zlomy DNA.

 

Aberace detekované pomocí předčasné kondenzace chromozomů

Aberace detekované pomocí předčasné kondenzace chromozomů


Jak se ukazuje, má metoda minimálně dvě výhody: může se použít při vyšších dávkách, protože nezávisí na buňkách dosahujících metafáze a je velmi rychlá, protože není nutná třídenní inkubace s mitogenem a kolcemidem. Avšak fúze s mitotickými buňkami a detekce chromozomálních fragmentů mezi neúplně kondenzovanými chromozomy není snadným úkolem a vyžaduje zvláštní odbornost. Minimální detekovatelná dávka při použití této metody je podobná jako v případě dicentrických chromozomů a kroužků, konkrétně okolo 100 mGy.

 
 

powered by sirdik