4.2 Přírodní zdroje záření

Ozáření z přírodních zdrojů byly organismy vystaveny odjakživa a do značné míry nevyhnutelně. Toto ozáření je přitom nerovnoměrné. Některé skupiny osob na zemi jsou ozářeny dávkami, které o jeden až dva řády převyšují světový průměr, a ve výjimečných případech jsou na hranici dávek pro deterministické účinky záření.

Některé složky ozáření z přírodních zdrojů jsou ovlivněny lidskou činností a je rozumné je regulovat. Příkladem jsou protiradonová opatření při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov,   opatření ke snížení ozáření osob při využívání podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech.

Přírodní ozáření je způsobeno dvěma zdroji:

  • kosmickým zářením dopadajícím na Zemi z vesmíru, které ozařuje člověka zejména externě v závislosti na nadmořské výšce a poloze na Zemi;
  • přírodními radionuklidy, které se vyskytují v našem životním prostředí. 
 
 

powered by sirdik