6.10 Frakcionační režimy v radioterapii

Dávkování rentgenového záření bylo v počátcích jeho použití empirické a nežádoucí účinky byly časté a závažné. Postupně vycházelo najevo, že jednorázové ozáření je méně efektivní než ozařování rozdělené do více frakcí a vhodným indikátorem biologického efektu se stala kožní reakce. Podle její intenzity v závislosti na dávce na frakci a celkové dávce vznikl režim, který nazýváme normofrakcionovanou radioterapií (2 Gy/frakci, 10 Gy/týden). Tento režim se stal nejpoužívanějším a prakticky vytlačil ostatní frakcionační schémata. Až nové radiobiologické a molekulárně biologické poznatky, stejně jako technických vývoj v radioterapii, vedou k oživení zájmu o alternativní frakcionační režimy.

Rozdělení frakcionačních režimů

Frakcionační režimy se rozdělují podle celkové doby radioterapie, podle počtu frakcí za týden a podle celkové dávky. Za základ je považovánanormofrakcionace, tedy 10 Gy/týden v 5 frakcích. Pokud je podobná týdenní celková dávka dodána ve vyšším počtu frakcí, hovoříme o hyperfrakcionované radioterapii, a pokud je dodána v nižším počtu frakcí, o hypofrakcionované radioterapii. Druhým hlediskem je celková doba radioterapie - podobná celková dávka za kratší dobu je aplikována při akcelerované radioterapii a jejím opakem je radioterapie protrahovaná (tedy podobná celková dávka za delší celkovou dobu). Tyto dvě kategorie se mohou též kombinovat navzájem - například můžeme použít hyperfrakcionovanou akcelerovanou radioterapii. Tabulka schématicky znázorňuje typy frakcionačních režimů.

 

Tabulka - Typy frakcionačních režimů.

Typy frakcionálních režimů

° Continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy


Radiobiologickým podkladem alternativních frakcionací jsou odlišné charakteristiky nádorové a zdravé tkáně z hlediska vlastní radiosenzitivity buněk (dané jejich schopností reparovat poškození způsobená ozářením), rychlosti růstu a růstové fázi buněk, oxygenace a schopnosti akcelerované repopulace kmenových buněk.

V praxi se tyto režimy využívají v následujících situacích:

  • hyperfrakcionace - rychle rostoucí nádor s malou schopností oprav poškození DNA - nádory hlavy a krku;  
  • hypofrakcionace - nádor s pomalou rychlostí růstu a dobrou schopností oprav poškození DNA - karcinom prostaty;  
  • akcelerace - nádor s podobnými vlastnostmi jako okolní orgány - nádory prsu;  
  • hypofrakcionace, akcelerace - paliativní radioterapie.
 
 

powered by sirdik