Test ke kapitole 7 - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Objev rentgenového záření se uskutečnil v roce:

Radioaktivita byla objevena:

Pro radiační ochranu jsou výchozími doporučeními:

V normálních (plánovaných) situacích se dodržují:

Přímo ionizující záření je charakterizováno:

Nepřímo ionizující záření interaguje s látkou:

Comptonův rozptyl charakterizuje interakci:

Veličina expozice je definována:

Kerma je definována:

Dávka záření závisí na fluenci energie záření v daném bodě:

Dávkový ekvivalent je:

Efektivní dávka slouží k ocenění:

Deterministické účinky můžeme kvantifikovat pomocí:

Úvazek efektivní dávky závisí na:

Celkové ozáření je součtem příspěvků od:

Operační veličiny se vztahují k:

V osobní dozimetrii se používá veličina:

Pravděpodobnost stochastických účinků je úměrná:

Závažnost deterministických účinků roste s:

Před účinky vnějšího záření se chráníme:

Dávkové limity platí pro:

Radiační havárie může vzniknout:

Dávkový limit pro pracovníky je:

Průměrné ozáření obyvatel ČR v důsledku přírodních zdrojů činí přibližně:

Afektivní dávka při diagnostických vyšetřeních je nejnižší při snímku:

V nukleární medicíně se nejčastěji používá radionuklid:

ICRP je komise, která je:

IAEA vydává pro členské země:

SÚJB je:

Atomový zákon specifikuje požadavky na:

 

powered by sirdik