Test ke kapitole 1 - Základní fyzikální poznatky o ionizujícím a neionizujícím záření, jeho detekce a dozimetrie

Nejdelší vlnovou délku mají:

Mikrovlny se využívají:

Nejkratší vlnovou délku má:

Mezi přímo ionizující záření patří:

Brzdné záření:

U označení X je:

Záření α je tvořeno:

Při Comptonově rozptylu:

Při přeměně γ dojde k emisi:

Efektivní dávka:

Při přeměně β mínus jádro emituje:

Nejvyšší hodnotu radiačního váhového faktoru wR má:

Jednotkou absorbované dávky je:

Pro hodnocení vnitřního ozáření se používá:

Mezi elektrické detektory nepatří:

Kontinuální detektory:

Polovodičové detektory jsou založeny na ionizačních účincích:

Nevýhodou termoluminiscenčních dozimetrů je:

Mezi přímé metody ke stanovení aktivity radionuklidu v lidském těle patří měření pomocí:

Z hlediska vnitřní kontaminace jsou nejvíce nebezpečné:

 

powered by sirdik